• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ

Văn hoá 18/03/2023 21:24

(Tổ Quốc) - Ngày 17/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DNTW".

Cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam", ra đời vào tháng 2/1943, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa).

Việc tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc của các đảng ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần làm rõ thêm những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối DN trung ương" là thực sự cấp thiết, có lý luận và thực tiễn.

Đề án đã cho thấy rõ bức tranh toàn cảnh về Đảng bộ Khối DN Trung ương, có những đánh giá tương đối sát về những ưu điểm, khuyết điểm và các nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở trong Đảng bộ Khối thời gian qua.

Ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, Đề án cần làm rõ hơn vai trò của văn hóa doanh nghiệp công sở. Trong đó, cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tận tụy, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị.

Theo ông Lâm, trong hệ thống các giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần đặc biệt coi trong đạo đức kinh doanh gắn với kỷ luật, kỷ cương trong từng doanh nghiệp; chú trọng công tác xây dựng Đảng và đạo đức, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vai trò của văn hóa doanh nghiệp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ thêm, một doanh nghiệp muốn tìm vị thế trong thương trường và niềm tin yêu, sự mến phục trong lòng khách hàng, cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên thì việc xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là một yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của doanh nghiệp

Từ những kinh nghiệm, thông tin thu thập được tại hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương Lê Văn Châu đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần bám sát đặc điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ từng doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong thời gian tới

Trong đó, gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với công tác xây dựng Đảng, nhất là với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, văn hóa trong Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc văn hóa doanh nghiệp; sửa đổi các quyết định, nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số; quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quan tâm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hóa, thể thao trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tạo sự gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ