• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Văn hoá 24/06/2020 15:47

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Bình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: SGGP)

Mục đích nhằm triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm số vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát động toàn xã hội chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình; tăng cường huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xác định nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa bền vững. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, địa phương.

Tiếp tục thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác gia đình. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị định số 08/2009/NĐ - CP ngày 04/2/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 09/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình các cấp; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là ở cấp cơ sở.

Xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện các vụ bạo lực gia đình và hỗ trợ hiệu quả nạn nhân bạo lực gia đình.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra. Có các biện pháp nhắc nhở, phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt; khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai Chỉ thị với nhiều hình thức, trong đó xác định cụ thể các giải pháp trọng tâm, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan đơn vị, địa phương; tăng cường công tác phối hợp liên ngành; xác định rõ vai trò của từng của tổ chức, cá nhân để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị đạt kết quả thiết thực.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ