• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hội thi câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020

Văn hoá 20/05/2020 20:42

(Tổ Quốc) - Hội thi câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020; Vĩnh Long tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Đồng Nai tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân là tin gia đình tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây

Hội thi câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020

Để hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020.

Hội thi câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” lần thứ III và Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ I – năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Sở Văn hóa thể thao Kiên Giang

Mục đích kế hoạch nhằm tăng cường sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, với các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến "Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"; góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Hội thi nhằm phố biến kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Tôn vinh biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, tạo điều kiện để các Câu lạc bộ giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của mô hình Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", nâng cao kiến thức, kỹ năng sinh hoạt Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững"; phát huy hiệu quả của mô hình này trong công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Nội dung thi là các tiểu phẩm tập trung chủ đề ca ngợi gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam, về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ; xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh; xây dựng và phát triển con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vĩnh Long tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 "Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Trong những năm qua, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư từng bước được nâng lên rõ rệt. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm đối với lĩnh vực này, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện nhiệm vụ gia đình trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Cụ thể, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm đến công tác gia đình, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long, ngành văn hóa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gia đình.

Công tác lãnh chỉ đạo trong lĩnh vực gia đình được chú trọng thông qua thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp; đồng thời bố trí kinh phí để thực hiện tốt nhiệm vụ gia đình, trong đó quan tâm bố trí kinh phí cho Ban chỉ đạo để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc, chủ động tháo gỡ bằng những giải pháp kịp thời, phù hợp ( phụ lục 02 về kinh phí), từ đó, từng bước xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình (Đến thời điển hiện tại trên địa bàn tỉnh chỉ còn 01 trường hợp tảo hôn).

Giáo dục đời sống gia đình được tăng cường đẩy mạnh thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức gián tiếp và trực tiếp, chú trọng đến nhiều đối tượng để tuyên truyền (xem phụ lục 01 về số cuộc tuyên truyền). Từ đó, đã chuyển tải đến từng gia đình kiến thức, kỹ năng sống, như: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng; giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời, vận động hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ cơ sở; giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đã góp phần to lớn trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) được các cấp tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ đó, công tác gia đình trên toàn tỉnh đã đáp ứng đạt và tương đối đạt các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2013(03 mục tiêu và 10 chỉ tiêu của Chiến lược).

Đồng Nai tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân

Sở VHTTDL Đồng Nai vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa công nhân năm 2020.

Năm nay, thực hiện theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tuyên truyền do Sở VHTTDL chủ trì có sự thay đổi hình thức. Theo đó, Sở sử dụng các hình thức tuyên truyền gồm: viết tin, bài, treo băng-rôn, cờ phướn, pa-nô và tờ rơi trong các khu công nghiệp. Với thông điệp: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng… Qua đó, tạo hiệu quả trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và tình hình thực tế, điều kiện địa phương.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ