• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thiết thực hưởng ứng chủ đề năm công tác 2022 của Ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”

Văn hoá 20/03/2022 13:07

(Tổ Quốc) - Ngày 14/3, tại khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ phát động chủ đề năm công tác 2022 của Ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Để hưởng ứng lễ phát động này, nhiều địa phương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, ý nghĩa chủ đề năm công tác của Bộ VHTTDL.

Đi sâu vào xây dựng các thôn, làng tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

Là địa phương giàu truyền thống về việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn, theo ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh, để hưởng ứng chủ đề năm do Bộ VHTTDL phát động, Sở đã chủ động xây dựng các hướng dẫn để địa phương rà soát, xây dựng các quy chế, hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

Thiết thực hưởng ứng chủ đề năm công tác 2022 của Ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” - Ảnh 1.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung xây dựng các thôn, làng tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa như Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ.

Trước đây, các hương ước, quy ước đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng nhưng hầu hết chỉ tập trung đến việc cưới, việc tang hay lễ hội. Tuy nhiên, sắp tới tỉnh sẽ tập trung xây dựng hương ước, quy ước trong việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn.

"Trong đó, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các thôn, làng tiêu biểu trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa như Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghề làm tranh dân gian Đông Hồ. Các địa phương cũng sẽ tập trung xây dựng các làng văn hóa gắn với nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu" - ông Trịnh Hữu Hùng cho biết.

Cũng theo ông Trịnh Hữu Hùng, quy mô thích hợp nhất cho việc xây dựng môi trường văn hóa vẫn nên tập trung ở trong cộng đồng dân cư. "Mỗi một người dân có văn hóa, gia đình có văn hóa chúng ta sẽ xây dựng được các làng thôn văn hóa" - ông Trịnh Hữu Hùng cho hay.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề án riêng, trước hết là rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ làm quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Sau đó, tỉnh sẽ cử cán bộ đi đào tạo, đào tạo lại cả về chuyên môn lẫn lý luận chính trị để đáp ứng với yêu cầu hiện nay, từng bước chuyển tư duy về làm văn hóa sang quản lý văn hóa.

Thực hiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sĩ

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, nằm trong khu vực 6 tỉnh Bắc Trung bộ, Nghệ An có danh xưng đã gần một thiên niên kỷ. Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, cùng với sự tiếp nhận, giao thoa văn hóa của các vùng miền đã bồi lắng một trầm tích văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc, kết tinh nhiều giá trị vật thể, phi vật thể độc đáo, tiêu biểu, có sức sống lâu bền.

Để hưởng ứng chủ đề và triển khai có trọng tâm nhiệm vụ công tác năm của Bộ VHTTDL, bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, UBND tỉnh và Sở VHTT đã có Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện cho năm 2022 và những năm tiếp theo, gắn với việc cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022, Ngành sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, từ xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đến tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội, truyền thống văn hóa tương thân, tương ái, đoàn kết, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Đồng thời, tiếp tục đầu tư nguồn lực cùng với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc gắn với thực hiện mục tiêu Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cũng theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh, bên cạnh việc tập trung nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tỉnh cũng chú trọng việc rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy Ngành Văn hóa và Thể thao tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

"Tỉnh chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn hóa, nghệ thuật; thực hiện chính sách đãi ngộ của tỉnh đối với đội ngũ văn nghệ sĩ để tôn vinh tài năng và cống hiến của họ cho sự phát triển văn hóa. Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung cho sự nghiệp phát triển văn hóa tỉnh nhà" - Giám đốc Sở VHTT tỉnh Nghệ An thông tin./.

Xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất

Tại buổi lễ phát động ngày 14/3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các Sở, các đơn vị và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, liên hệ cụ thể hơn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị mình để nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu của Chủ đề năm 2022.

Trên cơ sở đó, Giám đốc các Sở VHTTDL, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của Sở mình, đơn vị mình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào thực chất, lượng hóa thành các kết quả cụ thể; đồng thời, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước nói chung, của từng địa phương nói riêng.

Các Sở, các đơn vị phát động thi đua một cách thực chất với các nội dung, mục tiêu, cách làm, thời gian cụ thể, thiết thực; tránh phô trương, hình thức; kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện Chủ đề năm; kết quả thực hiện Chủ đề năm công tác phải là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, văn hóa có phạm trù rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Do đó, trong quá trình thực hiện, các Sở, các đơn vị thuộc Bộ cần chú trọng công tác liên kết, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan để phát huy được sức mạnh tổng hợp khi thực thi nhiệm vụ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo với cấp ủy, với lãnh đạo địa phương, nếu cần thiết báo cáo với Bộ để cùng phối hợp giải quyết./.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ