• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1357/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/TTXVN

Theo đó, để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cấp hạng chỉ số B1, Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại đơn vị theo Tài liệu hướng dẫn kèm theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Đồng thời tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị về hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật qua tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu hoặc chưa phù hợp với mục tiêu giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng cường lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Ngoài ra, tổ chức tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về các quy định hành chính, thủ tục hành chính không phù hợp, gây cản trở tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước để kịp thời, chủ động đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, thủ tục hành chính; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đồng bộ, khả thi và hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi pháp luật…

Tại văn bản, Bộ VHTTDL cũng có những chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ. Cụ thể:

Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Quyết định số 4784/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Chương trình xây dựng thông tư của Bộ VHTTDL năm 2020, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ VHTTDL. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ pháp luật, chú trọng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch. Tổng hợp báo cáo về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật nâng xếp hạng chỉ số B1 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước ngày 10/6/2020 đối với Báo cáo 06 tháng, trước ngày 10/12/2020 đối với Báo cáo năm.

Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ