• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Văn nghệ sĩ tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật

Văn hoá 29/01/2021 08:08

(Tổ Quốc) - Cùng với nhân dân cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng với niềm tin, sự kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, các văn nghệ sĩ cũng bày tỏ sự kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục quan tâm, có các quyết sách đẩy mạnh phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Kế thừa các quan điểm trước đây về phát triển văn hóa, Đại hội XII của Đảng đã nêu tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Văn nghệ sĩ tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh  phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật - Ảnh 1.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: các lĩnh vực, loại hình, sản phẩm văn hóa phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mới, nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Văn hóa trong chính trị và trong kinh doanh bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế về văn hóa khởi sắc. Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Việc phê phán, đấu tranh, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây hại đến văn hoá, lối sống con người được chú trọng.

Đồng thuận với khẳng định trên, nhiều nghệ sĩ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có những quyết sách để thúc đẩy văn hóa phát triển lên một tầm cao mới.

Văn nghệ sĩ tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh  phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (ngoài cùng bên trái) và các nghệ sĩ

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: Mong Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống

Đảng luôn quan tâm đến toàn diện mọi mặt của đất nước trong đó có văn hóa. Đặc biệt, ngày 16/7/1998, Hội nghị Trung ương 5, khóa VIII đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nghị quyết đã bổ sung, phát triển, làm sâu sắc, phong phú hơn kho tàng lý luận văn hóa, đường lối văn hóa của Đảng và mở đường cho thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thu được những thành tựu to lớn trong hai thập niên qua.

Các kỳ Đại hội sau và nhiều kỳ họp khác của Đảng đã có những Nghị quyết tiếp theo như Chiến lược phát triển con người Việt Nam, trong đó việc giáo dục, xây dựng con người có chuẩn mực văn hóa, tiếp tục tạo đà khẳng định vị thế quan trọng của văn hóa trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta.

Rõ ràng sau Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, chúng ta thấy văn hóa và đặc biệt là văn hóa nghệ thuật truyền thống đã có sự thay đổi cơ bản. Như đã có sự nhận thức lại và nhờ đó nghệ thuật truyền thống đã phục hồi, trở lại với đời sống, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân, góp phần làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật thêm phong phú, đồng thời phát huy được giá trị văn hóa dân tộc.

Nhiều loại hình nghệ thuật của chúng ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản cần bảo vệ khẩn cấp… tôi nghĩ đều bắt nguồn từ sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm, cũng như cách quản lý và quyết tâm định hướng phát triển nền văn hóa nói chung, văn hóa nghệ thuật và nghệ thuật truyền thống nói riêng của Đảng và đất nước chúng ta.

Cũng vì thế mà kỳ Đại hội Đảng lần này, bản thân tôi và các văn nghệ sĩ cũng đặc biệt quan tâm và kỳ vọng, không chỉ là chúng ta sẽ có những quyết sách mới, có những vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đủ tài năng, uy tín được Đại hội bầu ra, mà các nghệ sĩ còn mong muốn Đại hội Đảng lần này, thông qua Nghị quyết, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống, để góp phần làm cho văn hóa nghệ thuật của chúng ta tiếp tục được phát triển đúng hướng, tiếp tục giữ vai trò là nét chủ đạo khẳng định bản sắc dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, các giá trị truyền thống dân tộc, các nghệ thuật truyền thống dân tộc vốn được cha ông ta hun đúc vẫn tiếp tục được trân trọng, lưu giữ và phục vụ nhân dân.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thế giới không còn khoảng cách về địa lý, là thế giới phẳng. Khi chúng ta ở một nơi mà có thể biết tất cả mọi điều trên thế giới, thì việc nhấn mạnh bản sắc dân tộc là điều hết sức quan trọng.

NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Quan tâm văn học nghệ thuật ở các vùng sâu, vùng xa, khó khăn

Văn nghệ sĩ tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh  phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật - Ảnh 3.

NSND Vương Duy Biên

Với bất cứ ngành nghề nào, vai trò lãnh đạo của Đảng mang một tầm vóc đặc biệt quan trọng. Nghệ thuật là lĩnh vực mang đặc thù riêng nhưng vẫn phải bám sát vào mục đích, định hướng của Đảng và Nhà nước. Nghệ sĩ cũng là những người cần có sự sáng tạo riêng, vì thế trách nhiệm của người lãnh đạo cần hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng, phải hiểu họ thật sự muốn gì, cần gì, trăn trở điều gì… Để từ đó có thể chia sẻ những khó khăn và truyền đạt lại đường lối của Đảng một cách sâu rộng, gần gũi đến với giới nghệ sĩ.

Các đơn vị nghệ thuật hiện nay đa phần đều là trực thuộc Nhà nước. Vì thế, chúng ta vẫn duy trì được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mọi hoạt động. Hiện nay, bức tranh toàn cảnh nói chung về văn học nghệ thuật cũng đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Đảng. Tuy nhiên, bức tranh vẫn có những chỗ chưa thật sự hoàn hảo. Nhiệm vụ của chúng ta là phải dần hoàn thiện bức tranh đó, khắc phục những chỗ chưa thật sự đẹp.

Bản thân tôi luôn kỳ vọng rằng, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam của 63 tỉnh thành vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước. Có nguồn quỹ hỗ trợ công tác sáng tạo văn học nghệ thuật, phát huy và đưa sự quan tâm của Nhà nước đến với tình hình thực tế cụ thể hoạt động văn học nghệ thuật của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt quan tâm tới  vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc các tỉnh còn khó khăn. Do mặt bằng chung ở các tỉnh thành chưa có sự đồng đều ở môi trường hoạt động giống như các văn nghệ sĩ ở thành phố.

Hằng năm, Đảng và Nhà nước vẫn có những khoản kinh phí nhất định nhằm hỗ trợ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ở các tỉnh thành và địa phương. Trong năm nay, cách thức cụ thể sẽ được xây dựng nhằm triển khai đến từng địa phương để làm sao mang lại hiệu quả, nhất là chúng ta vừa trải qua một năm đầy biến động bởi đại dịch COVID-19. Tôi hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo sát sao, thiết thực của Đảng và Nhà nước, trong năm nay các hoạt động văn hóa nghệ thuật nước nhà sẽ khởi sắc.

Văn nghệ sĩ tin tưởng, kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh  phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật - Ảnh 4.

NSƯT Đức Hải

NSƯT Đức Hải: Hỗ trợ thiết thực đối với nghệ thuật, văn nghệ sĩ

Bản thân tôi và các nghệ sĩ luôn luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, chúng ta đã vượt qua đại dịch COVID-19 một cách ngoạn mục mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Thật sự tôi quá tự hào và ngưỡng mộ Đảng và Chính phủ đã dẫn dắt chèo lái con thuyền quá thành công, khi mà cả thế giới đang ngập trong đại dịch COVID-19. Việt Nam chúng ta là đất nước mà cả thế giới nghiêng mình trước sự thành công này.

Trong nhiệm kỳ mới của Đảng, tôi mong sao những năm tới đất nước tiếp tục phát triển. Tôi cũng mong rằng văn hóa, nghệ thuật cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tôi mong nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho những ai đam mê nghệ thuật, hỗ trợ các nhà hát tư nhân, trường nghệ thuật tư nhân phát triển, qua đó phát hiện được nhiều nhân tài hơn cho giới nghệ thuật. Tôi kỳ vọng Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và có những sự hỗ trợ thiết thực với giới văn nghệ sĩ./.


Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ