Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hoàn tất hiệp thương cử Chủ tịch mới Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hoàn tất hiệp thương cử Chủ tịch mới
(Tổ Quốc) - Sáng 22/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ bảy (khóa VIII) hiệp thương cử Chủ tịch, bổ sung Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII