• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiểm kê 32 di sản văn hóa điển hình tại Cà Mau

Văn hoá 26/03/2020 14:00

(Tổ Quốc) - Nhiều kết quả trong thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống; Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau; Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là những thông tin văn hóa tiêu biểu tại tỉnh Cà Mau.

Kiểm kê 32 di sản văn hóa điển hình tại Cà Mau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo ảnh Đất Mũi

Kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình

Theo Báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau về kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong 2 năm 2018 và 2019, ngành đã tiến hành kiểm kê trên địa bàn 08 huyện, với 1010 phiếu kiểm kê. Trong đó có 4 di sản thuộc loại hình Tiếng nói, chữ viết, 13 di sản thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, 31 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội, 11 di sản thuộc loại hình Lễ hội truyền thống.

Bên cạnh đó, đã kiểm kê 32 di sản văn hóa vật thể điển hình của dân tộc Hoa, Khmer. Về số lượng di sản và người thực hành di sản: Kết quả kiểm kê cho thấy trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 32 di tích của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 18 di tích của dân tộc thiểu số Khmer; 14 di tích của dân tộc Hoa.

Trong năm 2020, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục sưu tầm hiện vật về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tại Cà Mau và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới hình thức xây dựng bộ lý lịch di sản và biên tập xuất bản phẩm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tra cứu, lưu trữ.

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã ra Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau.

Quy chế gồm có 2 Chương, 18 Điều, Quy định nguyên tắc, hình thức, trách nhiệm, nội dung phối hợp hoạt động giữa Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và các tổ chức có liên quan, nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên, hoạt động du lịch, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện tốt các chương trình, dự án quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Công tác phối hợp phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ pháp luật; đảm bảo tính thứ bậc và phối hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan theo quy định; Đảm bảo sự thống nhất giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và tổ chức có liên quan; Trong phối hợp xử lí phải đảm bảo khách quan, nhanh chóng, kịp thời; Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng Quy chế này để tổ chức các hoạt động trái pháp luật…

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Trên tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 1282/UBND-KGVX ngày 26/2/2018, giao Sở VHTTDL tham mưu chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ trong hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, hình thành môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng dân cư.

Đại đa số nhân dân đều hiểu rõ và muốn xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang từ thành thị đến nông thôn. Cho đến nay, hầu hết việc cưới, việc tang đều được thực hiện theo những quy ước cộng đồng, quy định mới, tổ chức theo hướng đơn giản nhưng trang nghiêm, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ