• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Bình Dương ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

Văn hoá 18/04/2020 10:40

(Tổ Quốc) - Bình Dương ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Đồng Tháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, TP. Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là tin tức văn hóa tại tỉnh tuần vừa qua.

Bình Dương ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thời gian qua; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bình Dương ban hành kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: binhduong.gov.vn

Theo đó, kế hoạch cụ thể bao gồm: báo cáo đánh giá kết quả 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nội dung báo cáo thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cần tập trung chỉ rõ các kết quả đã đạt được, những mặt chưa làm được so với yêu cầu của Chiến lược; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến thành công, hạn chế trong quá trình thực hiện; đề xuất các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng, giải pháp và sáng kiến để thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, nội dung kế hoạch còn có báo cáo tham luận của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở, ngành cũng như khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục đích của kế hoạch nhằm: tổ chức sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1755/QĐ-TTg phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đúng trọng tâm; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan trong việc tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; làm rõ những vấn đề đặt ra và đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển đúng với tiềm năng sẵn có. Quyết tâm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Yêu cầu đặt ra là nội dung sơ kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế, khách quan, có phân tích, đánh giá, nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể. Thực hiện sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo chất lượng, đánh giá cụ thể những mặt đã làm được và rút ra những bài học kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Dự kiến hội nghị sơ kết diễn ra vào trung tuần tháng 6/2020.

Đồng Tháp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội", trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (hiện nay được thay thế bằng Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp), Quyết định số 1556/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó, có 02 thủ tục thuộc cấp tỉnh, 02 thủ tục thuộc cấp huyện (thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội, thủ tục thông báo tổ chức lễ hội) và 01 thủ tục cấp xã (thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội)... Đồng thời, triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương được triển khai thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đa số chấp hành theo quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc, với tình hình thực tế từng địa phương.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của nhân dân trong việc quản lý và tổ chức lễ hội. Từ đó, công tác quản lý nhà nước về lễ hội được tăng cường mạnh mẽ và ngày càng tốt hơn, tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân; việc đề nghị cấp phép, báo cáo trước và sau lễ hội của các địa phương trong tỉnh được thực hiện đúng theo quy định. Lễ hội đã phát huy được tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, các nguồn thu công đức và xã hội hóa của các mạnh thường quân đóng góp cũng phần nào góp phần công tác trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử của tỉnh nhà. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng. Công tác tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa của lễ hội, cuộc đời và thân thế của các anh hùng dân tộc cũng được thực hiện xuyên suốt trước và trong lễ hội. 

Các loại hình hoạt động dịch vụ phục vụ nhân dân đã được cải thiện, chất lượng phục vụ trong các lễ hội ngày càng được nâng tầm, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội đã từng bước được khắc phục, nhất là tệ mê tín dị đoan (đốt vàng mã) và nạn giả dạng hành khất đeo bám khách hành hương. Nhiều điểm di tích đã có sự đầu tư tôn tạo tu sửa xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, thuận tiện và thu hút nhiều du khách tham quan hành hương, cúng viếng. Các hoạt động lễ hội đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa của địa phương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết cộng đồng cho các thế hệ, một số hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục hoặc hoạt động văn hóa mới được đưa vào hoạt động lễ hội và được cộng đồng hưởng ứng tích cực. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn tồn tại những hạn chế như sau: Các lễ hội thường tập trung số lượng lớn du khách đến di tích cùng thời gian, địa điểm, trong khi cơ sở hạ tầng, dịch vụ, các khu vệ sinh công cộng tại di tích vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Một vài Ban tổ chức lễ hội địa phương (cấp xã) hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến kết quả lễ hội chưa thật sự tạo được ấn tượng đẹp cho khách hành hương.

TP. Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn TP. Bạc Liêu trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Năm qua, với sự tích cực của toàn ngành và các địa phương, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi và đi vào chiều sâu. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động và tạo nên sức lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là dân cư ở địa bàn nông thôn về các chuẩn mực văn hóa, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, trong khu dân cư, ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng xã hội; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đưa đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Cũng như đấu tranh, bài trừ một số tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu, nâng cao trình độ dân trí, hình thành nếp sống văn hóa mới, tiến bộ, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2019, thành phố đã công nhận mới 556 hộ gia đình văn hóa, tái công nhận 31.040 hộ và rút danh hiệu 146 hộ, nâng tổng số 31.600/32.567 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97%. Phong trào xây dựng, duy trì và giữ vững danh hiệu khóm, ấp văn hóa luôn được thành phố quan tâm và chỉ đạo đồng bộ. Đến nay, thành phố duy trì và giữ vững 67/67 khóm, ấp văn hóa.

Phát huy thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, năm 2020 Ban chỉ đạo phong trào thành phố đề ra mục tiêu là: Tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp - khóm văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gắn với xây dựng con người Bạc Liêu có tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh, lịch thiệp trong việc cưới, việc tang và lễ hội; từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; bài trừ và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Quy ước khóm, ấp đã đề ra. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hình thức nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực. Triển khai phát động gương người tốt - việc tốt, xây dựng con người Bạc Liêu có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn minh, lịch thiệp, có nhân cách văn hóa trong cuộc sống và giao tiếp đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, biểu dương và khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác, kinh nghiệm và cách làm hay trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở địa phương.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ