• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Đánh giá khách quan, bao quát diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới

Thời sự 30/10/2020 13:57

(Tổ Quốc) - Sáng 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII: Đánh giá khách quan, bao quát diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới - Ảnh 1.

Ông PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trình bày chuyên đề: "Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII", PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết Đại hội XIII được tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Với 15 mục lớn với 15 vấn đề lớn, Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII được trình bày một cách logic, thể hiện các tính kế thừa giữa các phần với nhau. Đây là những vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát.

Báo cáo Chính trị đã đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo đất nước… Đặc biệt phần tổng kết đã đánh giá một cách khách quan, có tầm bao quát của đất nước. Trước hết là tình hình đất nước sau 5 năm qua và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Các số liệu nêu trong dự thảo báo cáo đã thể hiện sự phát triển của nền kinh tế nước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm, từ 2016-2019 nước ta đạt tăng trưởng 6,8%. Quy mô nền kinh tế so với năm 2015 tăng 1,4 lần. Thu nhập bình quân GDP/người tăng, chỉ số lạm phát được kiểm soát.

"Tổng quát lại, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật" - PGS.TS Phạm Văn Linh cho hay.

Nhấn mạnh về một số bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ông Phạm Văn Linh cho biết: "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ được đặc biệt chú trọng; Công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt"

Bài học thứ hai đó là, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…

Cùng với đó là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, đảm bảo hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và chính trị, văn hoá, xã hội.

Cũng theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hoá./.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ