• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Thanh tra khối Văn hóa-Xã hội: Thi đua hoàn thành 7 nhiệm vụ năm 2021

Văn hoá 19/03/2021 20:33

(Tổ Quốc) - Ngày 19/3/2021, tại tỉnh Lào Cai, Thanh tra các Bộ, ngành khối Văn - Xã (Khối III), gồm Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Ngoại giao và Thanh tra Ủy ban Dân tộc, đã tiến hành lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Phong trào thi đua trong toàn ngành thanh tra năm 2021 đã được Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề "Siết chặt kỉ cương, tăng cường hiệu quả". Thanh tra các Bộ, ngành khối Văn - Xã đã cùng nhau thảo luận và thống nhất 07 nội dung giao ước thi đua, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định của các bộ, ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

Thanh tra khối Văn hóa-Xã hội: Thi đua hoàn thành 7 nhiệm vụ năm 2021 - Ảnh 1.

Thanh tra các Bộ, ngành khối Văn - Xã (Khối III) ký giao ước thi đua năm 2021 (ảnh baoquocte.vn)

Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ ba, tăng cường kỉ luật, kỉ cương; nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2021; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra thông qua tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lí sau thanh tra; tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình công tác, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ và của Khối.

Thứ bảy, tăng cường công tác phối, kết hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Với 7 nội dung, bản giao ước thi đua nhấn mạnh đến việc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định của các bộ, ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Bản giao ước nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra...

Bản giao ước thi đua cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình công tác, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đồng thời, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và tăng cường công tác phối, kết hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Có thể thấy, nội dung phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thực chất, không phô trương hình thức; tiêu chí thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngành và phù hợp với đặc điểm của Khối, gắn với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội, tăng cường tinh thần đoàn kết, mối quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa các đơn vị là thành viên trong Khối.

Cũng tại buổi kí giao ước, các đại diện lãnh đạo Thanh tra các Bộ đã có những chia sẻ, trao đổi nhằm đẩy mạnh phong trào và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức thanh tra, tăng cường tinh thần đoàn kết và công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra trong Khối.

Việc Thanh tra khối Văn- Xã cũng tham gia ký kết giao ước thi đua là hoạt động nhằm cụ thể hóa 03 nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành Thanh tra thực hiện trong năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đó là: Thứ nhất, phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Thứ hai, chú trọng xây dựng ngành, lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh; Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng.

Trong những năm qua, công tác thanh tra đã và đang góp phần cùng với Đảng và Nhà nước xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ