• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận đô thị văn minh

Văn hoá 29/07/2021 10:43

(Tổ Quốc) - Dự thảo Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh vừa được Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện.

Dự thảo quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận đô thị văn minh gồm 4 chương 11 điều. Theo đó, dự thảo gồm các chương:

Chương I Quy định chung: quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận phường thuộc quận, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là phường, thị trấn); quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh).

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận đô thị văn minh - Ảnh 1.

Dự thảo quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận đô thị văn minh gồm 4 chương 11 điều (ảnh minh họa)

Mục đích xây dựng đô thị văn minh nhằm xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực đô thị. Việc công nhận đô thị văn minh đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch; đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công nhận đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đối với quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.

Chương II Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, 10 tiêu chí đánh giá gồm: Quy hoạch, quản lý đô thị, dịch vụ đô thị thiết yếu; Giao thông đô thị; Môi trường đô thị; An toàn thực phẩm đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị; Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo đô thị; Văn hóa, thể thao đô thị; Y tế, giáo dục đô thị; An ninh, trật tự đô thị; Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: đạt 10 tiêu chí nói trên; có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.Hồ sơ đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Tờ trình đề nghị công nhận phường hoặc thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh của UBND cấp huyện; Báo cáo của MTTQ cấp huyện về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của UBND phường hoặc thị trấn (nơi đề nghị công nhận); Báo cáo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường, thị trấn (nơi đề nghị công nhận) về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Về trình tự, thủ tục công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, dự thảo quy định: UBND cấp huyện lập hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng) gồm đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan. Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Phó Chủ tịch là Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng. Sở VHTTDL là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt); Cơ quan thường trực Hội đồng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chương III Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận Quận, Thị xã, Thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, 9 tiêu chí đánh giá gồm: Quy hoạch đô thị; Giao thông đô thị; Y tế, văn hóa, Giáo dục; Thông tin, truyền thông đô thị; Kinh tế; Môi trường; Thu nhập, hộ nghèo; An ninh, trật tự đô thị; Hệ thống chính trị và hành chính công.

Điều kiện xét, công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: đạt 9 tiêu chí nói trên; có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; có 100% xã trực thuộc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hồ sơ đề nghị công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Tờ trình đề nghị công nhận quận thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh của UBND cấp tỉnh; Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh của UBND quận thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh; Báo cáo của MTTQ cấp tỉnh về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh của người dân; Báo cáo của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh (nơi đề nghị công nhận) về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Trình tự, thủ tục công quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: UBND cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định gửi Bộ VHTTDL. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng Trung ương) gồm đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành liên quan. Chủ tịch Hội đồng Trung ương là Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Hội đồng Trung ương tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt); Bộ VHTTDL hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng Trung ương dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh theo đề xuất của Bộ VHTTDL.

Chương IV Tổ chức thực hiện: Kinh phí tổ chức thực hiện công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước. Kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Dự thảo Quy định cũng nêu rõ, Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành. UBND các cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này tại địa phương.

Để bảo đảm việc lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng Chính phủ (http://chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử, Bộ VHTTDL (http://bvhttdl.gov.vn) trước khi tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ