• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Cục Văn hóa cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch, kết nối với các đơn vị, địa phương trong thanh, kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội

Văn hoá 27/12/2019 17:02

(Tổ Quốc) - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở tập trung tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chính sách mới về lĩnh vực văn hóa cơ sở; chủ trì, phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và sự kiện chính trị của địa phương; tham mưu các giải pháp xây dựng đạo đức, lối sống; chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở: tiếp tục duy trì hoạt động lễ hội an toàn, tiết kiệm, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân; rà soát xây dựng hương ước, quy ước trong cộng đồng, xây dựng quy tắc ứng xử; kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Cục Văn hóa cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch, kết nối với các đơn vị, địa phương trong thanh, kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, trong công tác quản lý nhà nước, nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa: Các văn bản được ban hành kịp thời, phát huy được hiệu quả, hiệu lực quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở, góp phần quan trọng trong việc đề cao vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Nhiều giá trị, chuẩn mực văn hóa đã trở thành hiện thực trong đời sống, trở thành nề nếp, tạo ra những giá trị mới phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tham gia tích cực trong việc xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong tình hình mới.

Đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Cục Văn hóa cơ sở đã triển khai xây dựng các đề án, đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học để nghiên cứu những giá trị văn hóa phát huy tốt đẹp và những hủ tục cần được loại bỏ nhằm hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam; Báo cáo kết quả công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam; Tham gia tích cực các Ban Chỉ đạo của Bộ, Tổ Biên tập của Trung ương về tổng kết Chiến lược 10 năm phát triển văn hóa.

Về hoạt động Lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở khẳng định, các hoạt động lễ hội trên địa bàn cả nước được tổ chức an toàn, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân. Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ sớm ban hành văn bản chỉ đạo, đề cao vai trò, chịu trách nhiệm của địa phương. Các Ban Tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương cơ bản nghiêm túc thực hiện các quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục, đồng thời cử các đơn vị chuyên môn xuống làm việc trực tiếp với địa phương để đưa ra các giải pháp, phương án thay đổi hình thức tổ chức lễ hội phù hợp, đảm bảo các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của nhân dân và du khách.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Cục Văn hóa cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch, kết nối với các đơn vị, địa phương trong thanh, kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Văn hóa cơ sở

Nhiệm vụ Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống: Thực hiện Dự án "Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số" thuộc Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020" theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Cục Văn hóa cơ sở đã triển khai Kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Nhìn chung, các hoạt động được đánh giá triển khai tốt, thu hút được sự quan tâm của chính quyền cơ sở nhằm phát huy nguồn lực của nhà nước, xã hội, cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong toàn quốc được duy trì và phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng theo đúng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức nhiều hoạt động liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng lớn.

Ngay sau khi Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính được quy định kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được ban hành, Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các địa phương đã triển khai thực hiện Nghị định.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tính đến tháng 8 năm 2019, cả nước có 5.030 xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 47.724 Nhà Văn hóa khu - Thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành chung các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở… Phong trào đã tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực có trách nhiệm của người dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban, Bộ, ngành ở Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cục Văn hóa cơ sở trong năm 2019, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng, năm 2020 là năm chẵn kỷ niệm nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Văn hóa cơ sở sẽ có một năm được giao nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm hơn nữa. Thứ trưởng yêu cầu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, Lãnh đạo Cục chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, ngay đầu năm, Cục Văn hóa cơ sở cần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý lễ hội, trong đó, xây dựng kế hoạch kết nối với các đơn vị của Bộ và các địa phương trong thanh, kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh lễ hội, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân dịp đầu Xuân.

Đối với các nhiệm vụ như tham mưu xây dựng văn bản quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa cơ sở, quản lý việc cưới, việc tang, Thứ trưởng đề nghị Cục Văn hóa cơ sở quyết liệt hơn trong năm 2020, tiến tới hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định.

Thứ trưởng mong muốn, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu thực hiện thật tốt chương trình công tác năm 2020, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ