• Đường dây nóng

  0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

 • Liên hệ quảng cáo

  091.358.6788

 • Hệ giá trị con người là nguồn nội sinh đặc biệt

  Hệ giá trị con người là nguồn nội sinh đặc biệt

  Văn hoá

  -

  01/04/2023 08:03

  (Tổ Quốc) - Các hệ giá trị Việt Nam nói chung, hệ giá trị con người nói riêng là một trong những nguồn lực nhân văn vĩ đại của quốc gia, dân tộc, là nguồn nội sinh đặc biệt. Đó là nguồn lực rất đặc biệt, nếu liên tục dùng thì không bao giờ hết, không bao giờ cạn kiệt, nhiều thế hệ, nhiều chủ thể có thể cùng dùng, cùng khai thác. Càng được khai thác càng được khơi dậy, càng được phát huy thì càng phát triển, phồn thịnh và càng bùng dậy mạnh mẽ.

 • Giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong phát triển xã hội

  Giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong phát triển xã hội

  Văn hoá

  -

  25/03/2023 09:26

  (Tổ Quốc) - Đại hội XIII định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới

 • Bài 2: Vun đắp hệ giá trị gia đình

  Bài 2: Vun đắp hệ giá trị gia đình

  Văn hoá

  -

  19/03/2023 10:02

  Trong mọi giai đoạn phát triển, gia đình luôn giữ vai trò là nền tảng, là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên và then chốt trong việc hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách, phẩm chất của mỗi con người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

 • Chuẩn mực con người Việt Nam và vấn đề ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

  Chuẩn mực con người Việt Nam và vấn đề ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

  Văn hoá

  -

  18/03/2023 09:12

  Hiện nay, việc nghiên cứu, xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam đang tiếp tục được thực hiện một cách bài bản, khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết 27) vừa được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành, trong đó xác định ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật là chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội thì việc xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam phải thể hiện được tinh thần này.

 • Bài 1: Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam

  Bài 1: Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam

  Văn hoá

  -

  12/03/2023 21:58

  Trong Văn kiện Đại hội XIII và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021 đã định hướng rất rõ việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới. Xây dựng những hệ giá trị này cũng chính là góp phần phát huy sức mạnh của văn hóa, giá trị của con người trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng chính là khát vọng và đích đến của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.

 • Xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

  Văn hoá

  -

  06/03/2023 11:16

  Những năm gần đây, đất nước ta đã có sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là giao lưu quốc tế trong thời đại 4.0. Ðiều ấy bên cạnh những thuận lợi đặt ra không ít thách thức khi một số giá trị cũ không còn phù hợp, việc du nhập những giá trị mới thiếu sự chọn lọc làm nảy sinh nhiều hệ lụy. Do đó, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người phù hợp với tình hình là vô cùng cấp thiết.

 • Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

  Xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay theo quan điểm của Đảng

  Văn hoá

  -

  02/03/2023 09:30

  Xây dựng, phát triển hệ chuẩn mực con người là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến vấn đề xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của thời đại. Thực hiên di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng và phát triển hệ giá trị con người Việt Nam. Bài viết nghiên cứu làm rõ quá trình nhận thức của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XIII về hệ giá trị chuẩn mực con người và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam hiện nay.

 • PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tận dụng lợi thế, phát triển xứng tầm

  PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tận dụng lợi thế, phát triển xứng tầm

  Văn hoá

  -

  21/11/2022 15:11

  Khẳng định lợi thế, tiềm năng to lớn của các ngành công nghiệp văn hóa nước nhà, PGS.TS Bùi Hoài Sơn- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tin tưởng ''Hội thảo Văn hóa 2022'' với sự vào cuộc đầy khẩn trương, trách nhiệm của Quốc hội và các cơ quan liên quan, những ý kiến tâm huyết sẽ được sớm dẫn chuyển thành luật pháp, chính sách cụ thể, đưa các ngành công nghiệp văn hóa phát triển xứng tầm với những lợi thế, tiềm năng vốn có.

 • Phát triển phim hoạt hình Việt Nam: Thiếu biểu tượng, thiếu người dẫn đầu

  Phát triển phim hoạt hình Việt Nam: Thiếu biểu tượng, thiếu người dẫn đầu

  Văn hoá

  -

  18/10/2022 13:17

  (Tổ Quốc) - Sáng 18/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm Phim hoạt hình Việt Nam- Năng lực sản xuất và xu hướng hợp tác quốc tế với sự tham gia của các nhà quản lý, đại diện các cơ quan ban ngành, các nhà làm phim hoạt hình, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực hoạt hình.

 • Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa: Yếu tố đặc biệt quan trọng

  Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa: Yếu tố đặc biệt quan trọng

  Văn hoá

  -

  20/09/2022 07:00

  (Tổ Quốc) - Để phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, việc khai thác, phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao có nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nhân lực là "nguồn vốn", nguồn "tài nguyên" quan trọng của CNVH.

Xem thêm